Oferta

Projekty i wykonanie zaawansowanych technologicznie cyfrowych i analogowych urządzeń elektronicznych

 • Urządzenia dostępu radiowego do sieci przewodowych
 • Specjalizowane urządzenia transmisji danych i VoIP oparte na technologii WLAN
 • Cyfrowe centrale telefoniczne, multipleksery i węzły pakietowe
 • Realizacja sprzętowych rozwiązań mikrokontrolerów urządzeń (na strukturach programowalnych CPLD i FPGA firmy Xilinx)
 • Realizacje projektów sprzętowych pod wymagania klienta

Oferta dla Marynarki Wojennej

 • Projektowanie, instalacja i uruchamianie systemów teleinformatycznych oraz radiokomunikacyjnych, w tym systemów przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych, bezpiecznych sieci komputerowych, jak też innych nietypowych rozwiązań stosownie do potrzeb zamawiającego
 • Integracja systemów łączności, kryptograficznych oraz rozpoznania z wykorzystaniem własnych rozwiązań technicznych, zarówno sprzętowych jak i programowych
 • Projektowanie i produkcja nietypowych urządzeń wg założeń zamawiającego – w zakresie radiokomunikacji, teletransmisji, teleinformatyki – w tym również przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych
 • Opracowanie, realizacja i wdrażanie systemów opomiarowania siłowni okrętowych i zbiorników
 • Projektowanie, instalacja, uruchamianie i konserwacja zgodnie z NO-04-A004:20016:
 • Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu
 • Systemów Kontroli Dostępu
 • Telewizyjnych Systemów Nadzoru

Kompleksowe projekty informatyczne

 • Systemy monitorowania i rozpoznania radioelektronicznego
 • Aplikacje GIS
 • Systemy wspomagania dowodzenia dla straży pożarnej i pogotowia ratunkowego
 • Systemy i urządzenia detekcji opromieniowania laserowego
 • Systemy baz danych i zarządzanie rozproszonymi bazami danych z różnicową replikacją danych optymalizowaną po kątem minimalizacji kosztów utrzymania i eksploatacji systemu
 • Systemy baz danych i zarządzanie rozproszonymi bazami danych z różnicową replikacją danych optymalizowaną po kątem minimalizacji kosztów utrzymania i eksploatacji systemu
 • Budowa interfejsu użytkownika opartego na sformalizowanych dokumentach w zakresie ich obróbki, kolportażu, kontroli obiegu i fabryk szablonów
 • Akwizycja danych poprzez standardowe interfejsy (RS, GPIB , ETHERNET, itp.)
 • Analiza danych według algorytmów dostarczonych przez klienta lub algorytmów opracowanych pod kątem wymagań postawionych w projekcie
 • Wizualizacja wyników w formie tabelarycznej, wykresów lub na podkładzie topograficznym w jednym ze standardów dostępnych na rynku lub określonym przez Klienta
 • Komunikacja pomiędzy elementami systemu oparta na protokole TCP/IP UDP/IP
 • Moduły funkcjonalne zabezpieczeń informacji, kontroli dostępu, uwierzytelnienia i auditu, zgodne z obowiązującymi zasadami ITSEC

Kim jesteśmy?


Firma KenBIT Sp.j. została założona w lutym 2003 przez byłych pracowników naukowo-dydaktycznych Wojskowej Akademii Technicznej. Będąc pracownikami WAT byliśmy współautorami kilku prac badawczo-rozwojowych (m.in. podsystemu jednokanałowego i wielokanałowego radiodostępu simpleksowego, aparatowni wielokanałowego radiodostępu simpleksowego, mikrotelefonu wielofunkcyjnego do radiostacji PR4G i oprogramowania sieci wymiany danych ZT), które zostały wdrożone w wojsku i do tej pory są produkowane przez Wojskowe Zakłady Łączności Nr 2.
Mając duże doświadczenie i będąc w nowej sytuacji życiowej podjęliśmy wyzwanie pracy „na własny rachunek”. Jako zespół inżynierów elektroników i informatyków pracujących od wielu lat przy tworzeniu i wdrażaniu sprzętu łączności i informatyki oraz oprogramowania dla Wojska Polskiego mamy pomysły, które możemy teraz samodzielnie realizować.

Zajmujemy się zagadnieniami związanymi z cyfrową łącznością radiową i przewodową, jak również zagadnieniami z zakresu rozpoznania radioelektronicznego. Zakres naszych dotychczasowych prac obejmował projektowanie mobilnych węzłów łączności dla sieci telekomunikacyjnych, w których głównym problemem projektowym jest integracja środków łączności UKF i KF z infrastrukturą radioliniowo – przewodową w zakresie usług telekomunikacyjnych. Wiele opracowanych i wykonanych przez nas rozwiązań technicznych dotyczyło modernizacji i rozwoju bezprzewodowych sieci teleinformatycznych. Ich specyfika w zakresie zastosowań militarnych spowodowała, że w dniu dzisiejszym posiadamy szereg autorskich rozwiązań sieci teleinformatycznych optymalizowanych na możliwie minimalne wykorzystanie infrastruktury telekomunikacyjnej zarówno w sensie wymaganych przepływności danych, jak i w sensie minimalizacji kosztów eksploatacyjnych systemów łączności związanych z taryfikacją.

Kolejną strategiczną dziedziną naszej działalności są systemy informatyczne zorientowane na automatyzację i niezawodność oraz terminowość wymiany danych. Opracowaliśmy w tym zakresie system rozproszonej relacyjnej bazy danych z różnicową replikacją. Jego elastyczność umożliwia implementację na dowolnych platformach serwerów baz danych, a jego podstawową zaletą jest możliwość utrzymania baz danych firm złożonych z wielu oddziałów terenowych, z których każdy dysponuje własnym fragmentem danych koniecznych do funkcjonowania. Daje to zarówno możliwość efektywniejszej obsługi klienta, jak i minimalizuje czas potrzebny wielu firmom na uzgadnianie wielu spraw za pomocą telefonu, czy faksu. Elastyczna polityka metod wyrównywania danych w bazach danych oddziałów firm pozwala Klientowi na wybór najbardziej pożądanej przez niego strategii replikacji.

W naszej działalności informatycznej nie pominęliśmy również problemu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Posiadamy autorskie rozwiązania programowe umożliwiające szyfrowanie danych, identyfikację i uwierzytelnianie użytkowników oraz zabezpieczanie dostępu do baz danych. Dysponujemy szeroką ofertą opcji i polityk zarządzania bezpieczeństwem, co daje Klientowi możliwość wyboru najwłaściwszego dla Niego sposobu zabezpieczania swoich danych przed niepowołanym dostępem.

Jako wieloletni specjaliści w zakresie systemów łączności dostrzegamy braki eksploatowanych dzisiaj systemów, zwłaszcza w zakresie budowy i rozwoju sieci komputerowych oraz integracji techniki i usług telekomunikacyjnych w sprzężeniach systemów radiowych z przewodowymi. Postawiliśmy sobie za cel wypełnienie tej luki. W związku z tym wiele czasu poświęcamy m.in. autorskim pracom nad wdrożeniem technologii VoIP do tych systemów w celu efektywniejszego wykorzystania ich infrastruktury. Pewną dziedziną z pogranicza nauki jest integracja VoIP ze środkami radiowymi pola walki, co stanowi obszar szczególnego zainteresowania firmy.

Tworzone przez nas systemy i urządzenia staramy się wyposażać w przyjazny interfejs użytkownika – klienta i użytkownika – administratora. Nasze osiągnięcia w tej dziedzinie to przede wszystkim integracja interfejsów zobrazowania topograficznego z bazami danych. Graficzne zobrazowania danych, aplikacje pracujące ze sformalizowanymi dokumentami w zakresie ich obróbki i kolportażu oraz kontroli obiegu. Opracowaliśmy też pakiet oprogramowania fabryki szablonów dokumentów, co daje naszemu Klientowi szerokie możliwości ingerencji w kompozycję interfejsów eksploatowanych przez Niego systemów.

Oddział Morski KenBIT w Gdyni specjalizuje się w zakresie integracji, projektowania, produkcji i serwisowania elektronicznych systemów: łączności (w tym łączności specjalnej oraz satelitarnej), rozpoznania oraz teleinformatyki i nawigacji. Systemy opracowane i wdrożone przez naszych specjalistów są wykorzystywane m.in. przez Marynarkę Wojenną, Siły Lądowe oraz Straż Graniczną, a także licznych odbiorców cywilnych.

Posiadamy doświadczoną kadrę konstruktorów-projektantów, serwisantów oraz instalatorów, co umożliwia nam wykonanie niemal każdego zadania z w/w dziedzin, od projektu do wykonania, zdania w działaniu oraz przeszkolenia użytkowników systemu. Oferujemy nasze usługi w zakresie:

 • Integracji systemów łączności, kryptograficznych oraz rozpoznania z wykorzystaniem własnych rozwiązań technicznych, zarówno sprzętowych jak i programowych.
 • Projektowania, instalacji i uruchomień systemów teleinformatycznych oraz radiokomunikacyjnych, w tym systemów przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych, bezpiecznych sieci komputerowych, jak też innych nietypowych rozwiązań stosownie do potrzeb zamawiającego.
 • Projektowania i produkcji nietypowych urządzeń wg założeń zamawiającego – w zakresie radiokomunikacji, teletransmisji, teleinformatyki – w tym również przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych.
 • Opracowania i realizację systemów opomiarowania siłowni okrętowych i zbiorników.
 • Projektowania, instalacji i konserwacji systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz systemów kontroli dostępu dla obiektów cywilnych i wojskowych. Posiadamy odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie w projektowaniu systemów klasy SA1÷SA4.
 • Projektowania i instalacji systemów telewizji przemysłowej (CCTV) na wszelkich możliwych obiektach (budynki, okręty, obszary rozległe).
  W proponowanych przez nas rozwiązaniach oferujemy sprawdzone urządzenia renomowanych firm.
 • Serwisowania okrętowych urządzeń łączności.
 • Prace montażowo-instalacyjne na statkach, okrętach oraz obiektach lądowych.

Współpracujemy z czołowymi krajowymi oraz zagranicznymi producentami sprzętu wojskowego. Dzięki temu możemy zaproponować optymalne rozwiązanie każdego systemu zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego.

Specjaliści oddziału posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych: Tajne/NATO SECRET włącznie, jak też posiadają odpowiednie zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych dla osób dokonujących serwisowania i instalacji urządzeń kryptograficznych. Projektowane i wykonywane przez nas systemy przeznaczone do przetwarzania informacji niejawnych spełniają wymagania krajowych władz bezpieczeństwa (ABW/SKW) oraz odpowiednie przepisy NATO i UE.

Polityka jakości


Mamy świadomość, że oferowane przez nas wyroby i usługi są wynikiem pracy całego zespołu ludzi, a każda wykonana praca stanowi rekomendację dla naszych przyszłych Klientów. Dlatego walkę na rynku prowadzić będziemy przede wszystkim poprzez zapewnienie najnowszych rozwiązań i ciągłe polepszenie jakości wyrobów i usług oraz nieustanne doskonalenie systemu zarządzania.

Dbamy o to, aby rozwój naszych pracowników następował wraz z rozwojem Spółki, tak, aby ich umiejętności i zaangażowanie gwarantowały osiągnięcie maksymalnej efektywności i jakości naszego działania.

Nasze motto brzmi:

„Nowoczesna łączność i informatyka – to nasza codzienność”

Priorytetem dla naszych działań jest:

 1. Oferowanie klientowi najnowszych, najlepszych technologii i wyrobów;
 2. Terminowa i zgodna z wymaganiami realizacja zobowiązań wobec klientów ;
 3. Troska o najwyższą jakość i rzetelność świadczonych usług;
 4. Stała opieka nad systemami eksploatowanymi przez Klienta przez cały okres ich życia;
 5. Międzynarodowa współpraca z liderami w zakresie oferowanych wyrobów i usług;
 6. Dbałość o innowacyjność oferowanych wyrobów i usług;
 7. Ustawiczne szkolenie naszych pracowników;
 8. Wyposażenie stanowisk pracy w niezbędne narzędzia i urządzenia, środowisko pracy oraz wiarygodny sprzęt kontrolno-pomiarowy;
 9. Spełnienie wymagań ustawowych i przepisów aktualnego prawa;
 10. Wprowadzenie wyrobów i usług na rynek morski.

KenBIT Sp.j. to organizacja zarządzana w sposób sprawny, która pragnie być postrzegana przez swych Klientów i pracowników jako gwarant rzetelności i nowoczesności.

Stosowany w Przedsiębiorstwie System Zarządzania Jakością oparty jest o normę PN-EN ISO 9001:2009, publikację standaryzacyjną NATO AQAP-2110:2009 i AQAP-2210:2006 oraz „Ustawę z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa”.

Prezes Zarządu

Dariusz Koenig