Image

Centrum Badawczo – Rozwojowe KenBIT do badań nad cyberbezpieczeństwem i bezpieczeństwem informacji
POIR.02.01.00-00-0123/16-00

W dniu 10.03.2017 r. Firma KenBIT podpisała  z Ministerstwem Rozwoju Umowę Nr: POIR.02.01.00-00-0123/16-00 o dofinansowanie Projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego KenBIT do badań nad cyberbezpieczeństwem i bezpieczeństwem informacji” w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych Projektu wynosi 11 853 000 zł.

Na podstawie zawartej Umowy, Instytucja Organizująca Konkurs przyznaje KenBIT dofinasowanie w kwocie 5 321 850 zł.