Zapytanie ofertowe nr 1/02/DH/2022

W związku z prowadzonym przez firmę KenBIT projektem badawczo-rozwojowym (nr umowy DOB 003 RON ID1 2019 ), ogłaszamy w dniu 07.02.2022 roku zapytanie ofertowe na pozyskanie Jednostki inercyjnej z żyrokompasem światłowodowym KVH-1750 lub KVH-1760 w wersji Housed.

Warunki dostawy związane z zapytaniem ofertowym:

  1. Urządzenie musi być fabrycznie nowe.
  2. Urządzenie musi być dostępne w czasie 5 tygodni od daty ogłoszenia wyników przetargu i złożenia zamówienia
  3. Urządzenie musi mieć parametry nie gorsze niż w specyfikacji w  Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Nie ma możliwości składania ofert równoważnych.

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie zapytania jest Kamil Koenig e-mail: kamil.koenig@kenbit.pl.

Spośród otrzymanych ofert wybrana zostanie oferta która osiągnie najwyższą ilość punktów.

Wagi punktacji:

  • 65 % cena,
  • 35 % czas dostawy.

Wzór wyliczania punktacji:

Kryterium cena:

W kryterium cena, najwyższą liczbę punktów (65) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna zgodnie ze wzorem:

PC  = (Cmin /Cb) *65

gdzie:

PC – ilość uzyskanych punktów za kryterium cena,

Cmin – najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,

Cb – cena oferty badanej

Kryterium czas:

W kryterium czas, najwyższą liczbę punktów (35) otrzyma oferta zawierająca najkrótszy czas dostawy liczony w dniach, a każda następna zgodnie ze wzorem:

PT  = (Tmin /Tb) * 35

gdzie:

PT – ilość uzyskanych punktów za kryterium czas,

Tmin – najkrótszy czas dostawy spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,

Tb – czas dostawy oferty badanej

Oferta niepodlegająca odrzuceniu może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

Ilość uzyskanych punktów podczas oceny ofert zostanie wyliczona według wzoru:

PO = PC + PT

gdzie:

PO – łączna ilość wszystkich punktów uzyskanych podczas oceny oferty,

PC – ilość punktów uzyskanych za kryterium cena,

PT – ilość punktów uzyskanych za kryterium czas

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana ta oferta, której wartość punktowa jest największa.

W przypadku uzyskania takiej samej największej wartości punktowej przez oferty dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę o najniższej wartości cenowej.

W przypadku gdy oferty przekroczą budżet Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji wartości zamówienia.

Oferty należy kierować drogą mailową na adres: kamil.koenig@kenbit.pl do dnia 11.02.2022. do godz. 10.00 na wzorze formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w dniu 14.02.2022 r.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy.

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Opis specyfikacji technicznej przedmiotu Zamówienia
  2. Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

Dokumentacja przetargowa: