MODUŁ EWAKUACJI MEDYCZNEJ MEWA MED

Umowa Nr DOB-SZAFIR/09/A/047/01/2021 o wykonanie w finansowanie projektu realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach konkursu 1/SZAFIR/2020  przez Konsorcjum w składzie:

 • KenBIT Sp. z o.o. - Lider konsorcjum
 • Akademia Sztuki Wojennej
 • AMZ KUTNO S.A.
 • PELIXAR S.A.
 • Wojskowy Instytut Medyczny

Cel

Celem projektu jest opracowanie systemu ewakuacji medycznej Mewa MED, który ma się składać z:

 • podsystemu rozpoznawczo – ewakuacyjny MEWA MED
 • podsystemu zarządzania informacją medyczną MEWA MED.

dostosowanego do taktyki działania SZ RP w zakresie szeroko pojętej medycyny pola walki, niwelujące zdiagnozowane luki systemowe, co pozwoli na sprawne zarządzanie procesem rozpoznania medycznego, dostarczania środków medycznych bezpośrednio na pole walki oraz ewakuacji medycznej poszkodowanych.

Warunki brzegowe

Wykonawca projektu ma świadomość obecnego stanu oraz ograniczeń związanych z funkcjonującą strukturą ewakuacji medycznej pola walki. Szczególnie zauważalny jest brak dedykowanego systemu informatycznego, którego działanie ukierunkowane byłoby na wsparcie procesu dowodzenia i kierowania pododdziałami Wojskowej Służby Zdrowia.

Projektowany System MEWA MED pozwoli na wsparcie systemu dowodzenia i kierowania pododdziałami medycznymi, w szczególności w obszarze właściwego planowania zasobów medycznych, zapewni wsparcie w zakresie monitorowania bieżącej sytuacji taktycznej i wsparcie procesu zarządzania zdarzeniem medycznym z wykorzystaniem dronu rozpoznawczego, pozwoli wspierać szybką i co ważne celowaną redystrybucję materiałów medycznych z wykorzystaniem platformy dronowej oraz umożliwi wsparcie wysuniętej ewakuacji medycznej z miejsca zdarzenia do poziomu zabezpieczenia medycznego określanego w NATO jako ROLE-1.

Istota

Jego istotą jest uzyskanie efektu synergii pozwalającego na znaczne skrócenie czasu niezbędnego na ewakuację rannych w wyniku połączenia dwóch komponentów: aplikacji pozwalającej na sprawne zarzadzanie procesem planowania, koordynowania oraz kierowania i monitorowania ewakuacji rannych oraz platformy kołowej wraz z trzema rodzajami bezpilotowych statków powietrznych zapewniających rozpoznanie sytuacji medycznej, wsparcie procesu redystrybucji niezbędnych materiałów medycznych oraz powietrzny transport poszkodowanych.

Efekty

Efektem projektu będzie powstanie prototypu systemu MEWA MED opartego o architekturę modułową pokazaną na poniższym diagramie:

Image

Budowa poszczególnych podsystemów oparta jest na architekturze składającej się z modułów funkcjonalnych , na które z kolei składać się będą poszczególne komponenty, za których opracowanie odpowiadają poszczególni konsorcjanci.

W ramach Podsystemu rozpoznawczo – ewakuacyjnego, wyróżnić można następujące moduły i komponenty:

 • Moduł Transportowy, składający się z:
  • Komponent Nośnik bazowy (AMZ)
  • Komponent Mobilne stanowisko kierowania (KenBIT)
  • Komponent Przyłącze polowych środków łączności radiowej (KenBIT – wyłącznie przygotowana zabudowa)
  • Komponent Kontroler i Łączność z dronami (Pelixar)
  • Komponent ładowania akumulatorów (lub przyłącze zasilania)

 • Moduł Powietrzny , składający się z: (Pelixar)
  • Komponent BSP rozpoznania medycznego (oraz pola walki)
  • Komponent BSP transportu medycznego (oraz środków ratowniczych)
  • Komponent BSP wsparcia ewakuacji medycznej (transportu rannych)

 • Moduł redystrybucji materiałów medycznych (WIM)
  • Komponent Chłodziarka medyczna
  • Komponent Pakiet krew
  • Komponent Pakiet tlen
  • Komponent Pakiet środki medyczne

 • Moduł Oprogramowanie MEWA MED wersja mobilna (KenBIT)
  • Komponent Zobrazowanie informacji z BSP w trybie operatora
  • Komponent Programowanie tras przelotu BSP
  • Komponent Wymiana informacji polowymi środkami łączności
  • Komponent Sytuacja operacyjna pola walki
  • Komponent Śledzenie ruchu wojsk (NFFI oraz FFT)
  • Komponent Grafika operacyjna
  • Komponent Meldunkowy (ADatP-3)
  • Komponent Integrator oprogramowania
  • Komponent Notyfikacja stanu zasobów medycznych
  • Komponent Wsparcie procesu zarządzania zdarzeniem

Natomiast w ramach Podsystemu zarządzania informacją medyczną MEWA MED, wyróżnić można następujące moduły i komponenty:

 • Moduł Stanowisko zarządzania i kierowania sytuacja medyczną (KenBIT hardware)
  • Komponent Stanowisko komputerowe
  • Komponent Obsługa sieciowa
 • Moduł Oprogramowanie MEWA MED wersja Stanowisko dowodzenia (KenBIT software)
  • Komponent Wymiana informacji z systemami dowodzenia i zarządzania
  • Komponent Sytuacja operacyjna pola walki
  • Komponent Meldunkowy (ADatP-3)
  • Komponent Integrator oprogramowania
  • Komponent Monitorowanie zasobów medycznych
  • Komponent Planowanie zabezpieczenia medycznego
  • Komponent Monitorowanie stanu zdrowia poszkodowanych
  • Komponent Zarządzanie i koordynacja procesem ewakuacji medycznej

Poniżej na rysunku wskazano wstępną architekturę podsystemów Mewa MED, z uwzględnieniem istniejących interakcji pomiędzy nimi. Kolorem niebieskim zaznaczono zasadnicze funkcje podsystemu rozpoznawczo- ewakuacyjnego, natomiast kolorem żółtym wskazano obszar przynależny do podsystemu zarządzania informacją MEWA MED.

Image

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa, pk. SZAFIR.

Projekt realizowany w okresie 01.06.2021 – 31.05.2025.

Wartość projektu: 17 865 198 zł.

 Wartość dofinansowania: 17 865 198 zł.