PRACE ADAPTACYJNO-BUDOWLANE

Cel zamówienia

Celem postępowania jest utworzenie i przystosowanie pomieszczeń pod potrzeby poszczególnych laboratoriów wchodzących w skład tworzonego CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWEGO KENBIT DO BADAŃ NAD CYBERBEZPIECZEŃSTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:
PRAC ADAPTACYJNO – BUDOWLANYCH NA POTRZEBY CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWEGO KENBIT DO BADAŃ NAD CYBERBEZPIECZEŃSTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI.
Zestawienie zakresu prac stanowiących Przedmiot Zamówienia zawarte jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
Wykonawca w ramach Umowy, poza wykonaniem prac adaptacyjnych i budowlanych niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz właściwego przeznaczenia i nałożonej funkcji użytkowania, wykona i uwzględni w cenie Umowy:
1. Plan zagospodarowania i organizacji zaplecza budowy, który Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed jego wykonaniem.
2. Opracowanie, wykonanie i zatwierdzenie dokumentacji związanej z:
a) Przeprowadzeniem inwentaryzacji;
b) Opracowaniem projektów m.in. budowlanych, wykonawczych, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjno- klimatyzacyjnej, ppoż, itp;
c) Opracowaniem powykonawczej inwentaryzacji oraz powykonawczej dokumentacji w trzech egzemplarzach.
3. Wystąpienie i uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych do prowadzenia prac decyzji właściwych organów oraz wystąpienie i uzyskanie w imieniu Zamawiającego, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
4. Zakupy i montaż niezbędne do wykonania prac budowlanych, adaptacyjnych i wykończeniowych.

Dokumentacja przetargowa: