PRACE ADAPTACYJNO-BUDOWLANE

W związku z realizacją projektu „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego KenBIT do badań nad cyberbezpieczeństwem i bezpieczeństwem informacji” współfinansowanego w ramach 2 osi priorytetowej: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działania 2.1 – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju; Umowa nr: POIR.02.01.00-00-0123/16-00, KenBIT Koenig i Wspólnicy Spółka Jawna zgodnie z obowiązującą zasadą konkurencyjności zaprasza do składania ofert na PRACE ADAPTACYJNO – BUDOWLANE NA POTRZEBY CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWEGO KENBIT DO BADAŃ NAD CYBERBEZPIECZEŃSTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI, POLEGAJĄCE NA UTWORZENIU I WYPOSAŻENIU POMIESZCZEŃ KANCELARYJNYCH W LOKALACH NR 115, 115a, 115b, 115c, 115d, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym:

Dokumentacja przetargowa:

Odpowiedzi na pytania:

Wyniki:

KenBIT Koenig i Wspólnicy Sp.j. zawiadamia, iż Wykonawcą wyłonionym na podstawie zapytania ofertowego na PRACE ADAPTACYJNO – BUDOWLANE NA POTRZEBY CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWEGO KENBIT DO BADAŃ NAD CYBERBEZPIECZEŃSTWEM I BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI, POLEGAJĄCE NA UTWORZENIU I WYPOSAŻENIU POMIESZCZEŃ KANCELARYJNYCH W LOKALACH NR 115, 115a, 115b, 115c, 115d z dnia 19.06.2018 r została firma KRON SP. z o.o. z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 21, kod: 05-500 , miejscowość: Piaseczno , NIP 1231198190, REGON 142077060.