Firma KenBIT Sp.j. uzyskała status przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym

W Aktualności by KenBIT

Rada Ministrów 3 listopada 2015 r. przyjęła projekt rozporządzenia w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym ((Dz. U. z 2015 r., poz. 1871 opublikowany 13.11.2015 r.). Został on przygotowany w Ministerstwie Gospodarki w celu ujednolicenia systemu organizacji i nadzoru nad wykonywaniem zadań obronnych przez producentów uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Rozporządzenie  aktualizuje listę nowych podmiotów, których działalność gospodarcza jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa.

W powyższym rozporządzeniu firma KenBIT Koenig i Wspólnicy Sp. j. w Warszawie została ujęta pod poz. 24 w części I załącznika tego dokumentu, gdzie znajdują się przedsiębiorcy, dla których organem organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa w rozumieniu art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców jest minister właściwy do spraw gospodarki.

Rozporządzenie zakłada skupienie kompetencji w zakresie organizowania, nadzorowania i wykonywania zadań na rzecz obronności państwa w odniesieniu do spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej w rękach jednego organu – Ministra Obrony Narodowej. W wykazie znajdą się nowi przedsiębiorcy: siedem podmiotów w kompetencjach Ministra Gospodarki ( w tym KenBIT Sp.j.) , dwa podmioty w kompetencjach Ministra Skarbu Państwa, dwa podmioty Ministra właściwego ds. transportu, trzy podmioty Ministra Obrony Narodowej oraz jeden podmiot będący w kompetencjach Ministra Zdrowia.